ศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี